Vision

Att de svenska skatterna utformas så att:

  • Sverige får ökad tillväxt och klättrar i välståndsligan
  • skatterna inte hindrar den fria rörligheten inom EU

Att skattetrycket sänks på ett sätt som:

  • begränsar skatternas snedvridande effekter och urholkande inverkan på näringslivets konkurrenskraft
  • är internationellt anpassat

Att skattesystemet är transparent och förutsebart, vilket innebär att:

  • skatterna synliggörs och transparensen ökar för att stärka demokratin genom att ge förutsättningar att beakta de fulla samhällsekonomiska kostnaderna för olika skatte- och förmånssystem
  • systemen är enkla och rättssäkra
  • näringslivet och politiker har en gemensam bild hur skatterna påverkar förutsättningarna att driva verksamhet i Sverige.