Om NSD

Ordförande för NSD är Staffan Bohman och kansliet leds av Johan Fall, näringslivets skattesakkunnige.

Syfte

Inom ramen för NSD skall ett löpande samarbete i skattefrågor ske mellan huvudmännen. Policyansvaret för skattefrågor ligger hos respektive huvudman. Samarbetet inom NSD medger löpande policyavstämning.

Genom delegationens kansli skall en fortlöpande granskning och analys ske av skattepolitiken och skattesystemets konsekvenser nationellt och internationellt – för näringslivet.

En målsättning är att utforma gemensamma remissyttranden samt att ta samordnade initiativ till ändringar och förbättringar av skattelagstiftningen och internationella överenskommelser som är till gagn för näringslivet.

Med utgångspunkt från arbetet inom NSD, utan krav på ensamrätt, skall kunskaper och erfarenheter om skatternas konsekvenser för näringslivet förmedlas till regering, riksdag och myndigheter.