Om NSD

Ordförande för NSD är Staffan Bohman och kansliet leds av Johan Fall, näringslivets skattesakkunnige.

Syfte

Inom ramen för NSD skall ett löpande samarbete i skattefrågor ske mellan
huvudmännen. Policyansvaret för skattefrågor ligger hos respektive
huvudman. Samarbetet inom NSD medger löpande policyavstämning.

Genom delegationens kansli skall en fortlöpande granskning och analys
ske av skattepolitiken och skattesystemets konsekvenser nationellt och
internationellt – för näringslivet.

En målsättning är att utforma gemensamma remissyttranden samt att ta
samordnade initiativ till ändringar och förbättringar av
skattelagstiftningen och internationella överenskommelser som är till
gagn för näringslivet.

Med utgångspunkt från arbetet inom NSD, utan krav på ensamrätt, skall
kunskaper och erfarenheter om skatternas konsekvenser för näringslivet
förmedlas till regering, riksdag och myndigheter.

Näringslivets Skattedelegation 2008