NSD:s nye ordförande Staffan Bohman är oroad över utvecklingen på skatteområdet

Petter BirgerssonStaffan Bohman har utsetts till ny ordförande i Näringslivets skattedelegation. Staffan Bohman har en lång och bred operativ erfarenhet som bl. a. VD och koncernchef i Gränges och Sapa och idag har han flera tunga styrelseuppdrag, bl. a. som styrelseordförande i Höganäs och styrelseledamot i Atlas Copco, Boliden, Inter IKEA Holding N.V., Rezidor Hotel Group och Ratos (1).

Som ny ordförande i Näringslivets skattedelegation ger Staffan Bohman här sin syn på skattefrågorna.

– Skatterna måste utformas så att de ger incitament till arbete, företagande och sparande så att den svenska ekonomin forsätter att utvecklas. Det är endast på det sättet som vi kan skapa resurser till angelägna förbättringar inom bl.a. välfärdssektorn.

Enligt en färsk studie har de reformer på skatteområdet som gjorts under åren 2000-2014 inneburit att det svenska skattetrycket sänkts från ca 51 procent till ca 44 procent. Det har skett bl.a. genom införande av skattereduktion för pensionsavgifter under den tidigare socialdemokratiska regeringen och jobbskatteavdrag under den senaste borgerliga regeringen. Samtidigt har statens skatteintäkter ökat med ca 260 miljarder i reella tal och bl.a. vård, skola och omsorg har tillförts ökade resurser.

– Dessa fakta visar den stora betydelsen av rätt incitament och det är därför oroande med de förslag och aviseringar om förändringar i motsatt riktning som kommit på den senaste tiden, säger Staffan Bohman vidare. Jag tänker då på bl.a. höjning av den svenska marginalskatten, vilken redan nu är värdens högsta, höjningar av arbetsgivaravgiften, osäkerhet om den framtida företagsbeskattningen samt flera höjningar av miljö- och energiskatterna. Om Sverige går i en sådan riktning försämras inte bara incitamenten utan också de svenska företagens möjligheter att fortsätta en framgångsrik exportverksamhet – allt med minskade skatteintäkter som följd.

De prioriteringar som Staffan Bohman som ordförande i NSD kommer att verka för är:

att de svenska skatterna utformas så att Sverige får högre tillväxt och välstånd,
att skattetrycket ligger på en nivå som innebär att skatternas snedvridande effekter och urholkande inverkan på näringslivets konkurrenskraft och individers drivkraft minimeras,
att de svenska skatterna är anpassade till vår omvärld och innebär ett enkelt, lättförståeligt och rättssäkert system samt
att skatterna synliggörs och transparensen ökar för att medborgarna ska se de
fulla samhällsekonomiska kostnaderna för olika skatte- och förmånssystem.

Konkret innebär detta bl.a. följande tre angelägna svenska skattereformer.

• Sänkning av marginalskatten, vilken är världens högsta
• Sänkning av kapitalinkomstskattesatsen till internationellt konkurrenskraftig nivå
• Anpassning av den svenska bolagsbeskattningen till förändringar i våra konkurrentländer

– Dessa reformer behöver göras så snart som möjligt och vi vill inte se att de begravs i någon stor allmän skatteutredning som tar många år och med ett osäkert utfall, avslutar Staffan Bohman.

===

1. Staffan Bohman är idag styrelseordförande i Höganäs AB, styrelseledamot i Atlas Copco AB, Boliden AB, Inter IKEA Holding N.V., Rezidor Hotel Group AB, Ratos AB, Cibes Lift Group AB och Rolling Optics AB. Han har tidigare även varit styrelsledamot i bl. a. Trelleborg AB och Scania AB:

Staffan Bohman har en lång och bred operativ erfarenhet som VD och koncernchef i Gränges AB och SAPA AB, ekonomidirektör och koncernstabschef i Alfa Laval AB och dessförinnan i olika chefsbefattningar och som controller och utredare i företag i både Sverige och Tyskland.

Staffan Bohman är även vice ordförande i SNS förtroenderåd, vice ordförande i kollegiet för svensk bolagsstyrning, ledamot i IVA och ordförande i juryn för Guldklubban.